Dnia 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią istotne zmiany w zasadach wycinki drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wprowadzono obowiązek zgłaszania przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzew (nie dotyczy krzewów), których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:
-    80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
-    65 cm w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
-    50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1).

UWAGA: w przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy dokonać do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA:


1) W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie dokona oględzin drzewa.
Z oględzin sporządzany będzie protokół.
2) W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa.
UWAGA: Należy pamiętać, że za dzień wniesienia sprzeciwu uważa się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej, w związku z czym należy wstrzymać się z usunięciem drzewa parę dni, aby mieć pewność, że takowa decyzja nie została wysłana w ostatnim dniu 14-sto dniowego terminu.
3) Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo można usunąć przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
4) Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
5) Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ oraz  w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
6) W przypadku prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna być ona przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków zawiera się w terminie od 1 marca do 15 października.
7)  W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
-    80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych
-    65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych
-    50 cm w przypadku pozostałych drzew
wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez burmistrza a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków.Załączniki: