KULTURA

Działalnością kulturalną w Gminie głównie zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który utworzony został w dniu 1 sierpnia 1975 roku, a w dniu 25 września 1975 r. oddano do użytku nowo pobudowany Dom Kultury.

Jest on głównym ośrodkiem kulturalnym dla mieszkańców całej gminy. W ramach tego obiektu ludność może korzystać z:
- sali widowiskowej o pow. 260 m2
- pracowni i kół zainteresowań prowadzonych w ramach działalności MGOK

Od 1996 roku w MGOK działają następujące sekcje i zespoły:
- Kapela Ludowa
- Sekcja modelarska

Jutrosin ma swoją gazetę o nazwie „Wiadomości Jutrosińskie”. Pierwszy numer ukazał się w roku 1991 . Głównym celem pisma jest informowanie społeczeństwa o bieżących sprawach miasta i gminy. Sporadycznie zamieszcza się artykuły dotyczące historii Jutrosina i regionu.

Uchwałą Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniona została nazwa gminnej instytucji kultury z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie na nazwę Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. 

Więcej na temat Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie na stronie http://mgok.jutrosin.eu


W Jutrosinie swoją działalność prowadzi Biblioteka Publiczna z filią w Dubinie i Szkaradowie.

Więcej na temat Biblioteki Publicznej na stronie http://www.biblioteka.jutrosin.eu/all.html

W kulturze naszego regionu podtrzymywane są tradycje lokalne i folklor.

Działa zespół ludowy „Orlanie” oraz chóry „Ars Nova” i „Fermata”.

Gminne Centrum Informacji
W Polsce zadanie budowy Gminnych Centrów Informacji zostało ujęte w dokumencie „ Strategia rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce na lata 2004 – 2006 - e-Polska”.

W październiku 2002 r. w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA” ogłoszono konkurs na udzielanie grantów na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Przeprowadzenia konkursu i wyboru laureatów dokonano w Departamencie Polityki Rynku Pracy ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Znaczne zainteresowanie środowisk lokalnych tworzeniem Gminnych Centrów Informacji oraz efekty I edycji konkursu zadecydowały o uruchomieniu w 2003 r. II edycji konkursu a następnie III.

W III edycji Komisje konkursowe wojewódzkich urzędów pracy przyjęły i rozpatrzyły 400 wniosków, z tego 293 zaopiniowano pozytywnie, w tym wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Informacji w Jutrosinie należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów, osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. poprzez stałe nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami i instytucjami w zakresie informacji o ofertach pracy.

Muzeum Ziemi Jutrosińskiej
Z inicjatywą powołania w Jutrosinie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej wystąpili członkowie działającego już od kilku lat Klubu Kolekcjonerów „JUTROSZA”. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem lokalnych władz i mieszkańców. W dniu 19 stycznia 2003 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jutrosinie odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa. Podjęto decyzję o powołaniu Towarzystwa, a także wybrano pięcioosobowy zarząd.

Obecnie w jego skład wchodzą następujące osoby: prezes – Ireneusz Mikołajewski, sekretarz – Romuald Krzyżosiak, skarbnik – Małgorzata Flak oraz członkowie zarządu: Tomasz Knop, Bogdan Typiński oraz Jan Adamczak.

Na zebraniu założycielskim postanowiono, że Towarzystwo ma posiadać osobowość prawną.

Formalności związane z rejestracją Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej zakończyły się 4 kwietnia 2003 roku wydaniem przez Sad Rejonowy w Poznaniu postanowienia o wpisie Towarzystwa do Rejestru Stowarzyszeń.

Więcej na temat Muzeum na stronie http://Jutrosin.site50.net