ZBIORNIK WODNY JUTROSIN     

  

     Możemy już wszyscy podziwiać nasz nowy wodny akwen, będący efektem bardzo profesjonalnie i szybko wykonanych robót inżynieryjnych przez Wykonawcę inwestycji – Firmę  „FRANSŁAW” z Grodziska Wielkopolskiego, która wygrała przetarg zorganizowany przez inwestora, którym jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Oddział w Lesznie. Koszt wykonania zbiornika wyniósł ponad 23 mln złotych i w dużej części był sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Historia różnego rodzaju inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz budowy zbiornika retencyjnego w Jutrosinie na różnych szczeblach władz administracyjnych, obejmuje okres prawie dwudziestu ostatnich lat. Bywało bardzo różnie, bowiem w tym czasie były zarówno krótkie niestety okresy nadziei, szczególnie wtedy kiedy były na terenie naszej gminy powodzie, jak też bywały bardzo długie okresy „ciszy”, w których „decydenci” unikali konkretnych rozmów na temat tego przedsięwzięcia. Duża nadzieja, związana głównie z działaniami na rzecz budowy zbiornika, podjętymi wspólnie z Gminą Jutrosin przez Pana Franciszka Halca – Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Odział w Lesznie, pojawiła się dopiero w roku 2009, a decydujący przełom w sprawie zbiornika kiedy to realizacja tej dużej  inwestycji wodnej zaczęła nabierać realnego kształtu, nastąpił w sposób niezwykle dynamiczny w trakcie wiosennych miesięcy 2011 roku, bardzo jak się okazało istotnych i ważnych dla naszej Gminy. Aby budowa zbiornika  mogła zostać rozpoczęta, należało bardzo szybko wykupić pod czaszę i obrzeża zbiornika, prawie 170 ha gruntów, od 78 właścicieli prywatnych oraz zakładów rolnych w Smolicach i Starym Sielcu. Jak na skalę i krótki czas jaki mieliśmy do dyspozycji na wykonanie tego zadania, należy powiedzieć, że dzięki zrozumieniu i dobrej woli ze strony właścicieli gruntów w tym szefostwa zakładów rolnych w Smolicach i Starym Sielcu,  to trudne zadanie udało się przeprowadzić niezwykle sprawnie. Najważniejsze, że wszystkie problemy związane z przygotowaniem i realizacją, tej inwestycją udało się rozwiązać, że dzięki temu została podjęta budowa zbiornika, która już dobiegła końca.

      Liczymy, że powstanie zbiornika wodnego „Jutrosin” stworzy gminie oraz jej mieszkańcom nowe, do tej pory nieistniejące możliwości rozwojowe. Zbiornik wodny „Jutrosin” jest inwestycją ważną zarówno dla gminy Jutrosin jak i całego regionu, gdyż jak wykazują doświadczenia zrealizowanych już zbiorników wodnych, zainteresowanie  inwestorów wykorzystaniem terenów i mediów wytworzonych przez tego rodzaju przedsięwzięcie, pojawia się często już zaraz po wykonaniu obiektów. Powstanie zbiornika wpłynie również na uaktywnienie różnorodnych form turystyki nie związanych bezpośrednio z wodą, a które rozwiną się dzięki wzbogaceniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych i powstającym możliwością korzystania z bazy turystycznej, która a takie mamy przekonanie lokalizowana będzie w rejonie zbiornika. Będzie to głównie turystyka piesza, rowerowa, motorowerowa, a także jeździecka. Zbiornik może służyć również do uprawiania sportów wodnych, a także do organizowania na nim zawodów na szczeblu gminnym i nie tylko w sportach wodnych (np. zawody kajakowe). Do celów rekreacyjnych i sportowych wykorzystać można również drogę wokół zbiornika (spacery, biegi, wyścigi rowerowe itp.) Istnieje realna szansa, że dzięki zbiornikowi „Jutrosin” w dorzeczu Orli pojawi się kolejny atrakcyjny rejon turystyczny.

      Należy również mieć na uwadze, że  choć koszt wybudowania zbiornika jest znaczny, to jednak ten zbiornik wodny jest inwestycją, z której będą korzystały również przyszłe pokolenia. Przewidywane efekty budowy zbiornika: zapewnienie potrzeb wodnych dla nawodnień rolniczych w okresach suszy, redukcja fali powodziowej na rz. Radęcy i Orli, sportowe i rekreacyjne wykorzystania akwenu i obrzeży zbiornika, aktywizacja działalności gospodarczej na terenach wokół zbiornika, rozwój agroturystyki, stworzenie warunków rozwoju flory i fauny związanej z ekosystemem jeziornym, wykorzystanie wody do ochrony przeciwpożarowej dla Jutrosina oraz pobliskich wsi i obszarów leśnych, wykorzystanie wody i terenów przy zbiorniku dla wypoczynku, sportów wodnych i wędkarstwa. Niezależnie od tych celów obiekt ten należy do zakresu przedsięwzięć melioracji podstawowych i z punktu widzenia zadań gospodarki wodnej, będzie nie tylko retencjonował wodę dla potrzeb rolnictwa, ale także przyczyni się do poprawienia warunków wodnych w glebie w obrębie zbiornika. Powstały zbiornik wodny „Jutrosin” jest inwestycją ważną dla regionu i stanowić będzie istotny element wzbogacający zasoby wodne powiatu rawickiego. Stwarzając podstawę dla rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej wokół akwenu, obiekt stanie się ważnym elementem rozwoju gospodarczego gminy Jutrosin oraz gmin sąsiednich.

      Oficjalne otwarcie zbiornika wodnego JUTROSIN     miało miejsce 14.12.2011r.   

   

Regulamin zbiornika wodnego JUTROSIN

Zbiornik JUTROSIN można zobaczyć w serwisie internetowym YOUTUBE:

        http://www.youtube.com/watch?v=dIKbtRH65VA                                                       

http://www.youtube.com/watch?v=Ds-exDkKHfE                                                                      

http://www.youtube.com/watch?v=xHu9FZRps0I

   

Paralotniarze trenują nad zalewem

Narty wodne nad zalewem