PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2021 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin na lata 2021-2030
7. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectwa Nowy Sielec do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectwa Zmysłowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
11. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji
12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2021
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jutrosinie za rok 2020
15. Interpelacje i zapytania
16. Wolne głosy i wnioski
17. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Sesji