PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2016    
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016
7. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za     2016 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok
8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2016 rok
9. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016;
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2016
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2016:
- przeprowadzenie głosowania (jawne)
- ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania
- przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium
11. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
13. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad