Stosownie do § 4 uchwały Nr VII/38/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do konsultacji przedłożonego projektu Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi. Projekt Programu Współpracy podany jest w załączeniu. Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd Gminy Jutrosin w zakresie pożytku publicznego w 2021 roku. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku” w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Konsultacje o których mowa wyżej zostaną przeprowadzone od dnia 08 października 2020 roku do 28 października 2020 roku. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Jutrosin. Konsultacje będą miały formę umieszczenia formularza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu uchwały. Wzór formularza zgłaszania opinii, podany jest w załączeniu. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych - Pani Katarzyna Zuziak. Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Jutrosinie.

/-/ Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Marek Glura

 Załączniki: