Zbiornik retencyjny w Jutrosinie powstał w 2011 roku. Koszt jego wykonania wyniósł ponad 23 mln złotych i w dużej części był sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Aby budowa zbiornika mogła zostać rozpoczęta, należało bardzo szybko wykupić pod czaszę i obrzeża zbiornika prawie 170 ha gruntów od 78 właścicieli prywatnych oraz zakładów rolnych w Smolicach i Starym Sielcu. Jak na skalę i krótki czas jaki mieliśmy do dyspozycji na wykonanie tego zadania, należy powiedzieć, że dzięki zrozumieniu i dobrej woli ze strony właścicieli gruntów w tym szefostwa zakładów rolnych w Smolicach i Starym Sielcu,  to trudne zadanie udało się przeprowadzić niezwykle sprawnie. Najważniejsze, że wszystkie problemy związane z przygotowaniem i realizacją, tej inwestycją udało się rozwiązać, że dzięki temu została podjęta budowa zbiornika, która już dobiegła końca.


      Liczymy, że powstanie zbiornika wodnego „Jutrosin” stworzy gminie oraz jej mieszkańcom nowe, do tej pory nieistniejące możliwości rozwojowe. Zbiornik wodny „Jutrosin” jest inwestycją ważną zarówno dla gminy Jutrosin jak i całego regionu, gdyż jak wykazują doświadczenia zrealizowanych już zbiorników wodnych, zainteresowanie  inwestorów wykorzystaniem terenów i mediów wytworzonych przez tego rodzaju przedsięwzięcie, pojawia się często już zaraz po wykonaniu obiektów. Powstanie zbiornika wpłynie również na uaktywnienie różnorodnych form turystyki nie związanych bezpośrednio z wodą, a które rozwiną się dzięki wzbogaceniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych i powstającym możliwością korzystania z bazy turystycznej, która a takie mamy przekonanie lokalizowana będzie w rejonie zbiornika. Będzie to głównie turystyka piesza, rowerowa, motorowerowa, a także jeździecka. Zbiornik może służyć również do uprawiania sportów wodnych, a także do organizowania na nim zawodów na szczeblu gminnym i nie tylko w sportach wodnych (np. zawody kajakowe). Do celów rekreacyjnych i sportowych wykorzystać można również drogę wokół zbiornika (spacery, biegi, wyścigi rowerowe itp.) Istnieje realna szansa, że dzięki zbiornikowi „Jutrosin” w dorzeczu Orli pojawi się kolejny atrakcyjny rejon turystyczny.


       Należy również mieć na uwadze, że  choć koszt wybudowania zbiornika jest znaczny, to jednak ten zbiornik wodny jest inwestycją, z której będą korzystały również przyszłe pokolenia. Przewidywane efekty budowy zbiornika: zapewnienie potrzeb wodnych dla nawodnień rolniczych w okresach suszy, redukcja fali powodziowej na rz. Radęcy i Orli, sportowe i rekreacyjne wykorzystania akwenu i obrzeży zbiornika, aktywizacja działalności gospodarczej na terenach wokół zbiornika, rozwój agroturystyki, stworzenie warunków rozwoju flory i fauny związanej z ekosystemem jeziornym, wykorzystanie wody do ochrony przeciwpożarowej dla Jutrosina oraz pobliskich wsi i obszarów leśnych, wykorzystanie wody i terenów przy zbiorniku dla wypoczynku, sportów wodnych i wędkarstwa. Niezależnie od tych celów obiekt ten należy do zakresu przedsięwzięć melioracji podstawowych i z punktu widzenia zadań gospodarki wodnej, będzie nie tylko retencjonował wodę dla potrzeb rolnictwa, ale także przyczyni się do poprawienia warunków wodnych w glebie w obrębie zbiornika. Stwarzając podstawę dla rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej wokół akwenu, obiekt stanie się ważnym elementem rozwoju gospodarczego gminy Jutrosin oraz gmin sąsiednich.

 Galeria zdjęć: