Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jutrosin
5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za 2016 rok
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok
8. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad