PORZĄDEK OBRAD:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do Stowarzyszenia o nazwie: „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”
8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin raportu o stanie Gminy Jutrosin za 2018 rok
9. Debata nad raportem o stanie Gminy Jutrosin za 2018 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin wotum zaufania
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2018
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2018
13. Przedłożenie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2018 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2018 rok
14. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2018 oraz opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla  Burmistrza    Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2018 rok
15. Dyskusja nad:
      - przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018;
     - dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie;
     - Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2018
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2018:
       - przeprowadzenie głosowania (jawne)
       - ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania
       - przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium
17. Informacja z działalności w roku 2018 oraz o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:
       - Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
       - Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
18. Interpelacje i zapytania
19. Wolne głosy i wnioski
20. Zakończenie obrad

Transmisja z obrad