W związku ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Romuald Krzyżosiak zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja 2019 roku przedstawić Radzie Miejskiej w Jutrosinie raport o stanie gminy.
     Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Miejska w Jutrosinie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
     Nad przedstawionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 16:30.
     Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Jutrosinie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin wotum zaufania.

 Załączniki: