Zarząd Województwa Wielkopolskiego zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” - Działanie 4.3 - „Gospodarka wodno – ściekowa” - Poddziałanie 4.3.1 - „Gospodarka wodno – ściekowa”. Złożony przez Gminę Jutrosin wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin został oceniony pozytywnie i otrzymał najwyższą liczbę punktów (38). W związku z tym pozyskaliśmy środki na budowę kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje w kwocie -  5 908 833,15 zł. (całkowita kwota inwestycji 11 913 583, 21).