PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022.
5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miejscowości:
- Dubin,
- Bartoszewice,
- Grąbkowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest w 2019r. dofinansowanie dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin.
7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2018 – podjęcie uchwały wewnętrznej
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
9. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Sesji