PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2019 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz dokumentów określających spełnienie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę   Jutrosin
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/190/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jutrosinie
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
12. Interpelacje i zapytania
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zakończenie obrad

Transmisja Sesji