Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XL/207/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, realizacji zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin.

Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie BIP JUTROSIN.