W minionym roku Gmina Jutrosin otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania „Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew”.   
        Operacja była realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
Część I:
- Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Domaradzicach poprzez pompowanie wody, odmulenie dna stawu, naprawę i wyrównanie powierzchni skarp, obsianie skarp i terenu mieszanką traw, zakup i montaż ław drewnianych.
- Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Śląskowie poprzez pompowanie wody, odmulenie dna stawu, naprawę i wyrównanie skarp, obsianie skarp i terenu mieszanką traw, a także montaż ogrodzenia z paneli wraz z furtką, nasadzenie krzewów iglastych oraz montaż ław drewnianych i stołu do ping-ponga.
- Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Dubinie poprzez pompowanie wody, odmulenie dna stawu poprzez naprawę i profilowanie skarp, wykonanie barierki ochronnej, wykonanie oczyszczenia rurociągu odpływowego ze stawu wraz z naprawą zasuwy, obsianie skarp i terenu mieszanką traw, nasadzenie krzewów iglastych oraz montaż ław, ławostołów, grilla i stołu do ping-ponga.
Część II:
- Odnowienie (odmulenie) rowów melioracyjnych na terenie gminy Jutrosin (obręb Nowy Sielec, obręb Śląskowo i obręb Grąbkowo). W ramach zadania wykonano odmulenie dna rowów z warstwy namułu oraz ręczne rozplantowanie urobku. Łączna długość odnawianych rowów wyniosła 3.850,00 m.
Część III:
- Wykonanie nasadzeń przydrożnych na terenie gminy Jutrosin - 60 szt. drzew gatunku klon i 60 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna przy drodze Dubin-Zaborowo oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych: 10 szt. drzew gatunku kasztanowiec, 20 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna i 20 szt. drzew gatunku brzoza w miejscowości Śląskowo.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 244894,44 zł., w tym kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wyniosła 120850,00 zł. Pozostałe koszty inwestycji stanowiły udział własny Gminy Jutrosin.
Za realizację zadań określonych w części I i III odpowiadała firma AGRO-LAS Serwis Handel i Usługi Andrzej Piętowski z Poznania, natomiast realizację zadań uwzględnionych w części II powierzono firmie PPHU BEMAR z Jutrosina.   

 Galeria zdjęć: