PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021
5. Rozpatrzenie spraw podatkowych dotyczących:
- podatku rolnego na 2019 rok
- podatku leśnego na 2019 rok
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/100/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04.09.2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022
8. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w  Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
f)  głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019
9. Interpelacje i zapytania
10.Wolne głosy i wnioski

Transmisja Sesji