Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin informuje, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450) organizacja pozarządowa – Klub Sportowy „Orla” z siedzibą w Jutrosinie, ul. Sportowa 13 – złożyła w trybie małych zleceń z pominięciem otwartej procedury konkursowej, ofertę na realizację zadania publicznego, pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – rozwój piłki nożnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin”. Termin realizacji zadania: od 01.10.2018r. do 15.12.2018r.
      Oferta na dofinansowanie rozgrywek piłkarskich została złożona w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów związanych z tegorocznym awansem klubu sportowego Orla Jutrosin do rozgrywek Ligii międzyokręgowej 2018/2019 grupa: Leszno-Poznań(zachód) prowadzonych w ramach OZPN Leszno.

      W związku z powyższym każdy w terminie siedmiu dni od podania treści oferty do publicznej wiadomości tj. do dnia 16 października 2018 roku może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do złożonej oferty na adres umig@jutrosin.eu lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy
/-/ Zenon Łakomy

Jutrosin, dn. 09.10.2018r.

 

 

 Załączniki: