Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
5. Podjęcie postanowienia o niepodejmowaniu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych oraz o opłacie targowej na 2019 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2019 rok
10. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych
11.  Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2017/2018
12.  Podsumowanie kadencji 2014-2018
13.  Interpelacje i zapytania
14.  Wolne głosy i wnioski    
15.  Zakończenie obrad