Porządek obrad :

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2016
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2017 roku
10.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu
13.Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin
14. Przyjęcie sprawozdań:
- z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok;
- z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku;
- z prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin w 2016 roku
- z prowadzonej działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w 2016 roku        
15. Interpelacje i zapytania
16. Wolne głosy i wnioski
17. Zakończenie obrad