Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021
5. Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu leszczyńskiego
6. Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Miasta i Gminy Jutrosin
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025”   
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2032”
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin oraz nadania im numeracji
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku
12. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2017/2018 ze szczególnym uwzględnieniem:
     a) osiągnięć dydaktycznych
     b) stanu zagrożeń patologiami społecznymi
     c) funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
13. Interpelacje i zapytania
14. Wolne głosy i wnioski    
15. Zakończenie obrad