Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków celem jego zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
10. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności
11. Informacja o prowadzonej działalności w roku 2017 oraz o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:
      - Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
      - Dyrektora Biblioteki Publicznej
12. Interpelacje i zapytania
13. Wolne głosy i wnioski    
14. Zakończenie obrad