Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2017
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2017
6. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok
7. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2017 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2017 rok
8. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2017
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2017:
- przeprowadzenie głosowania (jawne)
- ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania
- przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin w granicach części obrębów geodezyjnych: Szkaradowo, Śląskowo, Nad Stawem
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/177/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
15. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
16. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie
17. Interpelacje i zapytania
18. Wolne głosy i wnioski
19. Zakończenie obrad