Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jutrosin na lata 2018-2023
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego  wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
7. Przyjęcie sprawozdań z:
- działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2017;
- realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
8. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad