Porządek obrad:

I. Część robocza
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice stanowiącej własność Gminy Jutrosin
5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021
7. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne głosy i wnioski
II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2018 Rokiem