Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
5. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwał w sprawie określenia  wysokości stawek:
a) podatku od środków transportowych na 2018 rok
b) podatku rolnego na 2018 rok
c) podatku leśnego na 2018 rok
d) opłaty targowej na 2018 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jutrosin oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin
9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/109/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad