PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
8. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem:
a) osiągnięć dydaktycznych
b) stanu zagrożeń patologiami społecznymi
c) funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad