26 września 2013r. Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną, 30 października 2013r. - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin, natomiast 23 lutego 2015r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych "JUTROSIN".